Reglement


ZOETWATERHENGELEN VRIJE HENGEL (HSV “de Rietvoorn”)
Wedstrijdvoorschriften 

1.
Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op hun naam gestelde en van een verenigingsnaam voorziene, geldige VISPAS,  uitgegeven door Sportvisserij Nederland.
2. Deelname is voor leden die de Basisschool hebben afgerond
3. De wedstrijd heeft een tijdsduur van vier uur aaneengesloten. De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijd bij slechte weersomstandigheden (onweer e.d.) of bepaalde calamiteiten (ongevallen, demonstratie e.d.) stil te leggen en na enige tijd te hervatten. Indien minimaal 50% van de wedstrijdduur is gevist, is de wedstrijd geldig. Bij geringere duur moet de wedstrijd worden overgevist.
4.
De afstand tussen de plaats nummers dient minimaal 15 meter te bedragen.
De visplaats van de deelnemer wordt door loting verkregen. Het is de deelnemer verboden plaats te nemen verder dan 1 meter, hetzij ter linker-, hetzij ter rechterzijde van zijn plaats nummer.

Wedstrijdreglement

 1. Er dient gevist te worden met één hengel. De hengelkeuze is vrij. Het gebruik van een fish-finder is verboden.
 2.  Aas en voer is vrij, behoudens het voor handen hebben en/of gebruik van gekleurde maden en lokvoeders waaraan (schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd. Het aas/voer dient uit natuurlijke producten te bestaan; kunstaas en imitaties alsmede dode vis en viseitjes zijn verboden. Niet naleving leidt onherroepelijk tot diskwalificatie.
 3.
Na het startsignaal mag 5 minuten worden gevoerd (en mag direct gevist worden). Het is de deelnemer verboden na dit signaal in het water te staan.
Na 5 minuten is zwaar voeren (het zogenaamde plonzen) verboden, licht bijvoeren tijdens de wedstrijd is wel toegestaan. Onder licht bijvoeren wordt verstaan, maximaal datgene, dat een deelnemer per worp met één hand in één beweging uit los lok¬voer kan omvatten. Bij het voeren met een voercup op de vaste hengel is slechts één hengel toegestaan boven het wateroppervlak (het gebruik van een tweede hengel voor deze manier van voeren is verboden).
Het tweede signaal betekent het einde van de wedstrijd. Er dient onmiddellijk te worden opgehaald. Alleen de vis die zich bij het eind signaal in het leefnet bevindt, wordt gewaardeerd.
 4. Elke gevangen meetellende vis (zie art. 7) moet door de deelnemer in een leefnet worden bewaard. Dit leefnet dient te voldoen aan de volgende eisen:

• een diameter van 40 cm of meer en een lengte van 2,5 meter of meer
• een maaswijdte van maximaal 6 mm
• knoop loos en van zacht materiaal gemaakt
• voorzien van voldoende hoepels om het goed uit te leggen

Bij het gebruik dient:
• een zo groot mogelijk deel van het net onder water te zijn
• het leefnet bij voorkeur horizontaal uitgestrekt te staan
• het leefnet degelijk bevestigd te zijn
• golfslag geen vat op het leefnet te hebben
• het leefnet bij de weging voorzichtig leeggemaakt te worden
 5.
Het leefnet dient tot aan het moment dat de (hoofd) controleur de deelnemer oproept voor de weging in het water te blijven. Nadat de vangst van een deelnemer is gewogen dient de vis voorzichtig in het water te worden teruggezet.
 6. De deelnemer dient de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen verminking ontstaat en de vis onbeschadigd kan worden teruggezet. De ter weging aangeboden vis dient in levende staat te verkeren. Overtreding van dit artikel kan tot dis-kwalificatie leiden.
 7. Wegen van de vis geschiedt over maatse en niet door maat beschermde soorten. Snoek en aal mogen niet in het leefnet worden bewaard. Wordt nochtans snoek of aal aangetroffen, dan volgt diskwalificatie.
 8.
Iedere deelnemer, wedstrijdleider, (hoofd) controleur en jurylid wordt geacht het wedstrijdreglement te kennen en stipt na te leven.
 9.
Op dit wedstrijdreglement zijn mede van toepassing de bij of krachtens de Visserijwet, het Reglement voor de Binnenvisserij en het Reglement Minimummaten en Gesloten Tijden vastgestelde regels.
10

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.